Afectado polo corte de suministro eléctrico?…. Podes reclamar.

Afectado polo corte de suministro eléctrico?…. Podes reclamar.

A Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (ACOUGA), pon ao dispor dos afectados un formulario para a reclamación pola incidencia da interrupción na subministración eléctrica. Este formulario, podése presentar directamente como reclamación, sexa ante a empresa comercializadora ou distribuidora, ou ben perante o Instituto Galego de Consumo, as OMICs ou no rexistro das oficiñas municipais en aqueles Concellos que non conten coa OMIC.

O formulario está redactado de xeito moi xeral, para que serva de reclamación para todos os casos deste fin de semá. No apartado “Lugar e data dos feitos”, os afectados deberán indicar o número de horas de interrupción, ou número de interrupcións do subministro eléctrico, os posibles danos en electrodomésticos, ou os posibles desperfectos en consumibles que precisen refrixeración.

As canles para reclamar son preferiblemente iniciar a vía previa, marcada pola reclamación ante a comercializadora ou distribuidora, para que transcorridos 2 horas se o servizo non está restablecido ou 5 días se finalmente o está, responda a empresa. Unha vez respostada, ou non respostada en tempo, poderase presentar reclamación en consumo ou nos servizos de industria. ACOUGA recomenda a os afectados, que acudan ao sistema arbitral de consumo. No caso de que non sexa unha empresa adherida ao sistema de arbitraxe, ou se elixa así, pódese acudir a via xudicial para interpor unha demanda civil ante os órganos competentes.

Para mais información ou asesoramento, os afectados poden contactar con ACOUGA, no teléfono 981 113 402, no correo acouga@acouga.net , ou con calquera dos avogados colaboradores da Asociación en A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Ames-Bertamiráns, Lugo, Monforte de Lemos, Vilalba, Ourense, Barbadás, Pontevedra, Vigo, Lalín, Vilagarcía de Arousa e Combarro.

Infórmate, asesórate, reclama. Defende os teus dereitos!!

Viaxando en avión. ( Parte II).

Viaxando en avión. ( Parte II).

Moitas veces non sabemos a que aternos cando nos cancelan un vóo ou cando temos unhas circunstancias especiais.
Desde ACOUGA, imos ir despexando algunhas das dúvidas que nos estádes a achegar, e lembrade que, ante todo, debemos estar axeitadamente informados e asesorados para poder defender os nosos dereitos.
VIAXANDO EN AVIÓN (Parte II)
1 – Vóo cancelado. E agora, que pasa coa miña viaxe? Aque teño dereito?
Sempre que o vóo perda a súa razón de ser en relación ao planificado inicialmente polo pasaxeiro ou ao transporte alternativo, a cancelación conleva o dereito ao reembolso.
Por exemplo, viaxo a Alemaña para asistir a un casamento. O meu vóo sae ás oito da mañá, fai a súa escala en Palma de Mallorca e eu estou pola tarde no hotel, co que podo asisitir á voda que vai ter lugar ás oito da tarde. Se me cancelan o vóo, aínda que me ofrezan unha praza en outro, non chego ao casamento, polo que me corresponde a devolución íntegra.
O transportista aéreo tamén está obrigado a ofrecer gratuitamente aos pasaxeiros afectados comida e bebida suficiente, en función do tempo que haxa que agardar polo vóo alternativo ofrecido pola compañía. No caso de que houbera que agardar pola saída do vóo alternativo, cando menos, ao día siguiente da saída do vóo cancelado, deberá ofrecer tamén gratuitamente o aloxamento nun hotel e o transporte até o hotel. Ademais, deberá ofrecer tamén sen coste ningún para o pasaxeiro, dúas chamadas telefónicas, fax, telex ou correos electrónicos.
Engadido a esto, o pasaxeiro ao que se lle cancelou o vóo terá dereito a percibir unha compensación económica, cuxo importe vai variar en función do carácter intercomunitario do vóo e a distancia quilométrica, segundo estes parámetros:
En vóos de até 1500 quilómetros : 250 euros.
En vóos de intracomunitarios de até 1500 quilómetros : 400 euros.
En vóos de entre 1500 e 3500 quilómetros : 400 euros.
En vóos de máis de 3500 quilómetros : 600 euros.
Este dereito a compensación dependerá de que a cancelación non se producira por circunstancias extraordinarias e de se a compañía informou ou non da cancelación aos pasaxeiros.
2 – Cando podemos considerar cancelado un vóo?
É moi claro, cando o vóo non se realiza. No regulamento (CE) Nº 261/2004 defínese a cancelación como “a non realización dun vóo programado”.
3 – E se o avión chegou a despegar pero dá a volta e non fai a viaxe, pódese considerar cancelado o vóo? Hai dereito a reclamación?
Se o avión despegou pero igualmente o vóo non non fixo a viaxe programada é unha cancelación e, polo tanto, hai os mesmos dereitos porque se sofren as mesmas consecuencias.
Correspondería á compañía demostrar que a non realización da viaxe se debe a circunstancias extraordinarias e inevitables, senón ten que facerse cargo das correspondentes compensacións.
4 – Hai algún caso no que a compañía non se faga cargo, demostrando esas “circunstancias”?
É raro que isto aconteza, xa que salvo un desastre natural de grandes dimensións, terrorismo, inestabilidade política ou folga, unha cancelación ten un regulamento moi claro.
Un exemplo foi o que aconteceu nos aeroportos europeos por mor dunha erupción volcánica en 2010, o colapso pola nube que se formou e que impediu numerosos vóos por máis dunha semana, non foi compensado á meirande parte dos pasaxeiros.
Por exemplo, Air Berlin cancelou unha conexión entre Palma de Mallorca e Hamburg a un dos nosos asociados, tendo que permanecer unha semana completa en Palma antes de poder voltar a Santiago. A viaxe a Alemaña tivo que agardar máis dun mes.
Non houbo indemnización e non houbo pagamento de hotel, o que si ofreceu Air Berlin foi o transporte a un hotel e o pagamento da habitación desa primeira noite. Despois os pasaxeiros tiveron que buscarse a vida até poder proseguir viaxe ou voltar ao lugar de procedencia.
5 – E por unha avaría no avión, que dereitos teño?
Segundo o Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TXUE), un problema técnico que saia á luz durante o mantemento dun avión, ou que se produza como consecuencia da falla de mantemento, non pode considerarse unha circunstancia extraordinaria. Sinalou que pueden considerarse como extraordinarios un defecto de fabricación oculto revelado polo fabricante da aeronave ou por unha autoridade competente, ou os danos sofridos polo avión como consecuencia de actos de sabotaxe ou terrorismo.
6 – E se o que fai que se cancele o meu vóo é unha folga na aeroliña?
O pasaxeiro terá a opción de reclamar o importe íntegro do billete (que debe reembolsar en sete días), ou un vóo de volta ao punto de orixe o máis rápido posible. A compañía tamén debe ofrecer como opción a conducción ao destino final en condicións de transporte comparables. También deberá cubrir gastos de manutención, aloxamento, transporte até o hotel, chamadas, etc.) cando for preciso.
En cuanto a compensaciónss, a compañía deberá acreditar que a folga era inevitable para quedar eximida, tal e como estipula o Regulamento (CE) Nº 261/2004.
Unha folga que está convocada legalmente nunca será imprevisible. Polo que a compañía aérea deberá pagar a indemnización correspondiente ao pasaxeiro. Non tería que facelo se a aeroliña informa con suficiente antelación de que o vóo se cancelou.
Se por culpa dunha folga se producen perxuizos engadidos (noites de hotel pagas con antelación, excursións…) o usuario pode reclamar unha indemnización á compañía de conformidade coas normas que regulan a responsabilidade civil contractual de acuerdo coa normativa de cada Estado.

Viaxando en avión. (Parte I)

Viaxando en avión.   (Parte I)

Estamos nunha época do ano na que as viaxes, e especialmente as viaxen en avión, se incrementan notablemente.
É por iso que desde ACOUGA queremos facer un chamamento, como non podería ser doutro xeito, ao consumo responsable e ao asesoramento sobre os nosos dereitos como consumidores.
Sempre que sexa posible reclamar, aí estará unha delegación de ACOUGA á que poder recorrer, para asesorarnos e axudarnos.
Agunhas pistas sobre o que podemos agardar dunha liña aérea e o que podemos reclamar, é o que vos imos ir ofrecendo por partes, resolvendo dúvidas que nos fixeron chegar.

1. – Pódeme cobrar a liña aérea un suplemento por acomodarme nun asento dunha categoría superior ou inferior ao que eu reservei?
Nunca. De ningún xeito poden cobranos suplemento ningún, máis ben ao contrario, se o acomodamento é nunha categoría inferior, deberán resarcirnos.
A normativa di : “A aeroliñaadispón de sete días para reintegrar ao pasaxeiro afectado o 30% do billete en vóos de até 1.500 Qm, o 50% en vós de até 3.500 km e o 75% nos restantes”.

– Estou obrigado a contratar un seguro mercando o billete por internet? Poden cobrarmo sen o meu consentimento?
Se ao mercar o billete detectamos a contratación dun seguro ou calquera outro complemento adicional, ao estar xa preseleccionados pola propia web da compañía, temos dereito a reclamar a devolución do seu importe.
Non é obrigatoro contratar un seguro de viaxe. En caso de contratalo, como sempre, hai que ler as condicións, xa que se xurde algunha incidencia saberemos exactamente o que cobre.
Pode haber diferenza entre o prezo ofertado e o prezo final real?
Nunca. O prezo ofertado ten que ser respectado pola compañía como prezo final.
Se hai un incremento por gastos de embarque ou equipaxe, teremos dereito a reclamar.
Que é a sobreventa de billetes ou overbooking?
É a situación que se produce cando o número de pasaxeiros é maior que o número de prazas que oferta o avión. Obedece a causas como a cancelación dun vóo anterior, retraso nunha conexión, etc…
Ante esta situación, a compañía acostuma solicitar voluntarios que renuncien a voar a cambio de beneficios que acordan cos interesados. De non haber voluntarios ou voluntarios suficientes que renuncien á súa praza, a compañía pode (segundo a normativa) denegar o embarque ao número de pasaxeiros que exceda áo número de prazas, mais sempre resarcindo aos pasaxeiros nos seus dereitos.
Se son un pasaxeiro ao que lle denegan o embarque, que dereitos teño?
Neste caso, a liña aérea ten que ofrecerme a posibilidade de escoller entre o reembolso en sete días do importe íntegro do billete e un vóo de volta ao primeiro punto de partida o máis rápido posible, ou a conducción a destino final en condicións de transporte comparable o máis rapido posible ou en data posterior ao meu interese. Tamén deberán ofrecerme comida, refrescos, aloxamento en hotel, dúas chamadas telefónicas, faxer e correos electrónicos sen custe para min.
Ademais, ao denegárseme o embarque teño dereito a unha compensación económica en función da quilometraxe e de se é un vóo intercomunitario.
De que cantitades estariamos a falar? A canto pode chegar a compensación por denegarme embarque ou por cancelación?

En vóos de até 1.500 kilómetros: 250 euros.
En vóos intracomunitarios de máis de 1.500 kilómetros: 400 euros.
En vóos de entre 1.500 e 3.500 kilómetros: 400 euros.
En vóos de máis de 3.500 kilómetros: 600 euros.

Lexislar a prol da banca.

Lexislar a prol da banca.

A deriva pro banqueiros do Estado español ven de lonxe. Xa no 1950 a ditadura aprobaba unha Orde Ministerial redactada polo profesor Joaquín Garrigues (logo incorporada á reforma da Lei de Axuizamento Civil-LAC-) que facultaba a que os Bancos puidesen redactar unilateralmente as liquidacións das contas de crédito e de desconto bancario para reclamalas xudicialmente pola vía executiva.
Na versión reformada da vella LAC de 1984 e na actual Lei do 2000 definiuse un procedemento de execución hipotecaria que impedía, na práctica, que o debedor puidese opor razóns de fondo (como a existencia de cláusulas abusivas ou deficiencias no consentemento outorgado) para parar o procedemento xudicial. Tivo que ser o Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TXUE) quen declarou a ilegalidade parcial deste proceso executivo e quen definiu a obriga dos xuíces estatais a examinar  sen pedimento previo a legalidade das cláusulas dos contratos que se executan e de anular as cláusulas abusivas, indemnizando aos prestatarios.
O Goberno Rajoy aprobou un procedemento de resolución da débeda subordinada de NCG Banco, S.A. (hoxe ABANCA) que impuña parcialmente o seu rescate aos aforradores galegos, con perdas de entre o 22 e o 46% do valor nominal de cada obriga subordinada ou participación preferente. Tiveron que ser os Tribunais os que anularan a contratación destes produtos. A vía arbitral galega non incluíu máis aló dun 30% do aforro afectado, ademais de non garantirlles a devolución dos xuros legais correspondentes.
O Tribunal Supremo, máis permeábel ás presións do Executivo ca os Tribunais de primeira instancia e apelación, decidiu como doutrina legal vencellante que os efectos da nulidade das cláusulas  de chan non poderían ir máis atrás desa data, por entender que doutro xeito prexudicaríase gravemente a estabilidade do sistema financeiro. Tivo que ser outravolta o TXUE, na súa recente sentenza, o que declarara que os efectos da nulidade han ser recoñecidos dende cadansúas datas de sinatura dos préstamos hipotecarios, de xeito que o prestatario ha ser reposto na situación que tería de non existir esa cláusula.
Velaí que a constante na historia recente do Estado español fose a tendencia a favorecer á Banca. Só a actuación xudicial e, nomeadamente, a da xustiza europea conseguiu restablecer parcialmente algúns dos dereitos dos consumidores.

Máis xulgados para as cláusulas chan.

Máis xulgados para as cláusulas chan.

A sentenza do Tribunal Supremo de 9 de maio de 2013 declarou nulas por abusivas as cláusulas de chan dos préstamos hipotecarios dos consumidores de NCG Banco, S.A. (hoxe ABANCA), BBVA e Cajamar, mais os seus efectos fixáronse dende esa data e non dende a data de sinatura dos préstamos, ao consideraren que a total retroactividade ía prexudicar gravísimamente o sistema bancario español. Tratábase dunha teoría xurídica de patacón que tentaba protexer á Banca e que foi desbotada de todo pola Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea de 21 de decembro de 2016. Éste declarou que, no caso de que un xuíz declare nula por abusiva unha cláusula contractual, hai que repoñer ao consumidor na posición que tería se nunca se aplicase a cláusula. Ou sexa,  devolverlle os cartos cobrados de máis dende a mesma data do préstamo e, ademáis, pagarlle os xuros legais (3% anual arestora) dende a data dos pagos indebidos.
Eventualmente (case) todas as cláusulas de chan impostas aos consumidores por outras entidades bancarias tamén son abusivas e, xa que logo, nulas. Velaí que o Goberno do Estado tente favorecer a Banca cun sistema de mediación sen garantías, que enfronta ao consumidor nun claro plano de desigualdade co seu banco. Pista para acordos relativamente prexudiciais (quitar a cláusula sen pagar atrasos, non pagar xuros polos atrasos, devolver en especie e non en cartos…) ou para atrasos inxustificados.

SÓ COA RECLAMACIÓN XUDICIAL ACADARÁ O CONSUMIDOR A REPARACIÓN ÍNTEGRA DO SEU DEREITO.
A vaga de preitos das preferentes e subordinadas (lembremos as limitacións da solución arbitral da Xunta) amosounos que só coa reclamación xudicial acadará o consumidor a reparación íntegra do seu dereito, percebindo as cantidades adebedadas dende o comezo, os seus xuros legais e, eventualmente, os gastos de avogado e procurador. O sistema de mediación bilateral do que fala o Goberno Rajoy xoga a prol da Banca, que tentará diluir os efectos da enxurrada xudicial en varios anos ou chegando a acordos propios de campaña de rebaixas.
O que cómpre é dotar de máis xulgados, con cadanseus xuíces e funcionarios, para que os consumidores acaden a satisfacción do seu dereito e obteñan unha sentenza a tempo. Cara eventuais atrasos cómpre lembrar que só o consumidor que reclame xudicialmente cobrará intereses sobre as cantidades indebidamente pagadas.

O Nadal e a creatividade económica.

O Nadal e a creatividade económica.

Non fai falla ser un experto en economía para decatarse de que os prezos suben nestas datas, chegando a un incremento moitas veces dun 200% ou incluso dun 300%. Mercar segundo que peixes, mariscos ou calquera sorte de viandas típicas do Nadal, resulta perxudicial para o peto.

As recomendacións para un consumo responsable e a creatividade de cada un á hora de preparar un menú atractivo sen caer na bancarrota son as claves do éxito.

Vexamos que podemos facer para racionalizar o consumo nestas datas.

O primeiro é partir da base de que imos facer as nosas compras nos lugares habituais, xa que coñecemos a calidade dos produtos e sempre podemos ter unha confianza de que o que imos adquirir non nos vai deparar sorpresas desagradables.
Se queremos aforrar temos que ter máis ou menos claro que queremos poñer na nosa mesa, comparar prezos nos nosos establecementos de referenza, e barallar as posibilidades.

Podemos mercar cuns días de antelación e preparar adecuadamente a súa conxelación, ou ben cerciorarnos de que imos ter o produto desexado o mesmo día, para mercalo a última hora e saber que o prezo vai ser máis económico, xa que pasada determinada hora van tirar a vender máis barato para que non lles quede a mercadoría no posto. Iso si, optemos por calquera das opcións, temos que comprobar a frescura do produto e todas as garantías. Por iso é tan importante mercar onde acostumamos a facelo o resto do ano.

Logo xa entra a nosa creatividade e os produtos alternativos. Quen di que non podemos preparar menús deliciosos a prezos axustados? Hai milleiros de receitas alternativas que resultarían unha delicatessen para os padais máis esixentes, e sen ter que destrozar o peto.
Uns mexillóns preparados en cunchas de vieiras, coa súa receita tradicional, un polo de curral recheo, peixe ao forno…. As posibilidades son infinitas, como infinita a imaxinación das e dos economistas e cociñeiros do día a día, das e dos os amos de casa que fan xogos malabares para ter unha mesa posta para a súa familia cun presuposto que non estira por moito que tires del.

No consumo responsable e a creatividade é onde podemos sair airosos destas festas. E lembrar que o fundamental non é o consumismo, senón o valor das cousas que non teñen prezo.