PROTECCIÓN DE DATOS. En cumprimento da LOPD 15/1999 e da LSSI-CE 34/2002, infórmase ao receptor do presente documento que os datos son de carácter persoal que el mesmo facilita, incluindo o seu correo electrónico e que resultan necesarios para a formalización, xestión administrativa, así cómo a execución e desenvolvemento de toda aquela actividade propia de ACOUGA, incorporáse a un ficheiro automatizado cuxa titularidade  e responsabilidade ven ostentada por ACOUGA. Ao remitir o interesado os seus datos de caracter persoal a ACOUGA, expresamente AUTORZA a utilización dos devanditos datos a os efectos de comunicacións periódicas, incluindo expresamente as que se realicen vía correo electrónico. O interesado poderá exercitar, respecto dos seus datos, os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, enviando unha carta a ACOUGA, Rua Fontán,4-3º, 15004 A Coruña, ou ao correo electrónico acouga@acouga.net, solicitando no seu caso (1) que se lle remitan pola mesma vía os seus datos personais que obran nos ficheiros de ACOUGA a os efectos da súa consulta ou rectificación, ou ben (2) que se cancele e/ou revogue a autorización para a recepción de comunicacións, debendo notificar ACOUGA a efectiva rectificación e/ou cancelación dos datos de carácter persoal do seu ficheiro.