PROTECCIÓN DE DATOS. En cumprimento do RXPD, LPDGDD e LSSI-CE, infórmase que os datos de carácter persoal que nos facilita con obxeto da formalización, xestión administrativa así como a execución e desenvolvemento de toda aquela actividade propia de ACOUGA, sendo responsable a ASOCIACIÓN GALEGA DE CONSUMIDORES E USUARIOS DE GALICIA (ACOUGA), con CIF nº. G70414321. Os datos proporcionados serán conservados mentres se manteña a relación ou durante o tempo necesario para cumprir cas obrigas legais. Os datos non serán cedidos a terceiros, agás nos casos nos que exista unha obriga legal. Vostede terá derecho a obter confirmación respecto de se na organización estamos a tratar os seus datos persoais, tendo derecho a acceder os mesmos, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios, tanto por vía postal a ACOUGA, Espíritu Santo, 12 Estrada N-VI Km. 581 – 15165 – Bergondo (A Coruña), ou por correo electrónico a acouga@acouga.net, achegando copia do seu DNI ou documento equivalente. Asemesmo, poderá presentar unha reclamación fronte a AEPD.